31. 1. - 4. 3. 2018 (vernisáž: úterý 30. 1. 2018 v 18 h)

výstavní koncepce: Štěpánka Borýsková & Petra Tomsová

architektonické řešení: Oldřich Morys

grafika: Jan Slabihoudek

Povodně v roce 2002 neušetřily ani fond Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., obsahující kolorované diapozitivy a negativy z pozůstalosti českého geografa J. V. Daneše. Ten ve dvacátých letech 20. století procestoval jako jeden z prvních Čechů Tichomoří, východní Asii a Severní Ameriku. Jeho fotografie z cest byly povodněmi nenávratně proměněny, ale degradační procesy vtiskly jednotlivým záběrům zároveň zcela novou vizuální kvalitu odrážející křehkost fotografického média tváří v tvář přírodním silám.

© Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., fond Daneš Jiří Viktor

© Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., fond Daneš Jiří Viktor

doprovodný program: Cestovatelské fotografie – péče o fotografie ve fondech a sbírkách (konference), středa 21. 2. 2018 v 9:30 h (Galerie HAMU, Hudební fakulta AMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1)

Výstava vznikla na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu Zhodnocení a interpretace fotografického fondu Archivu Akademie věd ČR podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2014. Projekt probíhá v letech 2014–2018 a na jeho řešení spolupracuje Katedra fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

15. 12. 2017 – 21. 1. 2018 (vernisáž: čtvrtek 14. 12. 2017 v 18 h)

vystavující: Martin Ježek, Kryštof Pešek, (c) merry, Martin Búřil, Jan Kulka
prolog: Auguste & Louis Lumière, Damien Henry
kurátorka: Lenka Střeláková
logo: 2046
grafika: Jan Slabihoudek

Výstava sleduje současné podoby pohyblivého obrazu s vědomou vazbou na experimentální formy v dějinách kinematografie. Obraz coby produkt technologických procesů je sám sobě tématem, a to jak v rovině vzniku a prezentace díla, tak i skrze specifické zákroky vedené v zájmu jeho remediace či archivace.

Vystavující autoři svou soustředěnou tvorbou, ale i dalším (teoretickým, kurátorským, pedagogickým aj.) působením reprezentují houževnatě vykroužené podoby současného uvažování o pohyblivém obrazu. Mimo jiné s přímým odkazem, inspirací či zakotvením v doméně formálního, strukturálního filmu odhalují mechanismy a procesy za jiných okolností skryté v uzavřeném bloku mezi vstupem a výstupem. Vztah mezi technickými prostředky a obrazem se tak převrací: spíše než aby tu záznamová technika sloužila zobrazení, je obraz prezentován jako výsledek určitých technologických procesů, k nimž svou podobou odkazuje.

BLACK BOX, WHITE HAT na základě takto ustavené konstelace obhlíží aktuální situaci pohyblivého obrazu. Průběžně a opakovaně zde vyvstává například téma plošně upevňované praxe současné digitální distribuce a archivace, která tak nabývá normotvorných rozměrů. Různé poukazy k jejím limitům tvoří jednu z hlavních rovin výstavy, neboť prezentovaná díla se v tomto kontextu pohybují na hraně viditelnosti, či dokonce existence. Paralelně s tím je – nejen skrze singulární konstatování o konci smyslu záznamových médií pro tvůrčí práci – tematizován například neustálý pohyb mezi rozličnými kvalitami datových komprimací, neindexovatelné, performativní polohy pohyblivého obrazu nebo také význam mediální a informační gramotnosti ve vztahu k opensourcovým systémům a tvůrčím strategiím jimi umožňovaným.

Francouzský prolog vědomě reprodukuje specifický akademicko-umělecký fetiš vztahových peripetií vlaku a filmu nebo étosu kinematografických počátků, zároveň ale také představuje pevný referenční bod, z něhož lze o současném stavu pohyblivého obrazu uvažovat.

Logo: Jan 2046 Mucska

doprovodný program: Pramítačka Jana Kulky (prezentace a projekce), sobota 20. 1. 2018 v 18:30 h

V rámci výstavy BLACK BOX, WHITE HAT vyšla stejnojmenná publikace, která je k dostání v galerii.

partneři výstavy: PAF Olomouc, jlbjlt.net, Stable Studios

8. 11. – 3. 12. 2017 (vernisáž: úterý 7. 11. 2017 v 18 h)

výstavní koncepce: Michaela Pavlátová & Pavel Rejholec

grafika: Jan Slabihoudek

produkce: Karolína Davidová

CITY CITY je společným projektem studentů kateder animace a zvuku na pražské FAMU. Tématem výstavy jsou různé tvůrčí pohledy na město jako prostor, ke kterému se každá bytost nějak vztahuje, fyzicky i emocionálně.

Jednou z hlavních atrakcí výstavy je trojrozměrný interaktivní model města z připravovaného loutkového filmu Filipa Blažka, doplněný o hravé prvky, které mohou ovládat sami návštěvníci. „Lidé si budou moct vyzkoušet například odposlouchávání jednotlivých bytů pomocí domovních zvonků, jízdu s mini-autodráhou, anebo jen tak pozorovat proměny města během inscenované denní a noční doby,” popisuje některá z oživení modelu jeho autor.

Rovněž speciálně pro výstavu v GAMU vznikla série krátkých animovaných dokumentů zachycujících pomocí terénních nahrávek zajímavé lidské osudy a fenomény současného velkoměsta. Například snímek Náš prostor Petry Feňďové sleduje jeden den v životě prodavače časopisu Nový prostor, Tu a tady Michaely Mihalyové je zase vtipnou sociologickou sondou o výhodách a nevýhodách městského života. Projekční výběr je doplněn o nejúspěšnější městské snímky z historie Katedry animované tvorby, mezi něž patří například Graffitiger Libora Pixy anebo Mythopolis Alexandry Hetmerové.

Iniciátorka výstavy Michaela Pavlátová, vedoucí Katedry animované tvorby FAMU, ke konceptu výstavy uvedla: „Obvykle studenti zvuku ozvučují dokončené animované filmy našich studentů, zde tomu bude i naopak; předem daný zvuk se stává inspirací pro animaci. Tato výstava je pro studenty skvělou příležitostí vyzkoušet si animaci jinak než ji obvykle chápeme, totiž jako ucelené dramatické dílo, vyžadující divákovo soustředění. Zde mají možnost dát animaci jiný, volnější tvar bez časového určení, který funguje jako samostatný pohyblivý obraz, kam může divák kdykoliv vstoupit a zas ho opustit.“

Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program, v jehož rámci se bude konat odborný panel o budoucnosti distribuce animovaných filmů, večer inspirace, který představí chystané projekty studentů audiovize, koncert studentů zvukové tvorby a v neposlední řadě také tematická městská projekce neziskové organizace AniPromítačka, při níž budou mít studenti z FAMU možnost porovnat svou tvorbu s tvorbou studentů z animačních kateder z celého světa.

Výstava CITY CITY v Galeriie AMU je realizována za podpory FAMU, nadace Filmtalent Zlín, Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

4. 10. – 29. 10. 2017 (vernisáž 3. 10. 2017 v 18 h)

Jan Boháč, Jakub Červenka, Jonáš Richter

kurátoři: Jitka Šosová

Site-specific projekt „Melodram“ pracuje s touhou autorů stát se hudebními skladateli. Základem jejich libreta je prostor Galerie AMU a pohyb diváka v ní. Tematicky skladbu rámují tři texty, v různé míře ovlivňující lidské životy: Hippokratova přísaha, tisková zpráva NASA horující pro osídlení Marsu a vědecký popis latimerie podivné.

15. - 24. 9. 2017

Elisaveta Gershkovich, Valentýna Janů, Šimon Levitner, Johana Novotná, Petr Pustina, Karol Sekta, Elena Semerikova, Jonáš Verešpej

kurátoři: Štěpánka Šimlová a Jiří Thýn

Výstava závěrečných prací studentů bakalářského a magisterského studia na Katedře fotografie FAMU.

19. 7. – 3. 9. 2017 (vernisáž 18. 7. 2017 v 18 h)

kurátoři: Tea Záchová

Autorka přetváří galerijní prostor v arénu, kde lze objevit život, ale také smrt. Výstavní projekt je inspirován minojskou ceremonií taurokathapsia, smrtícím tancem s býkem. Kdo je akrobatem – umělec nebo divák? Kdy vstupují do mystické hry? Je to právě teď anebo každým okamžikem. Rituální opakování hry, která možná nemá konce, udává vymezení abstraktnímu času, jejž autorka ve svých uměleckých projektech často využívá.

Doprovodný program

24. – 30. 7. 2017 Intervence Ondreje Zajace, secret gig (http://ondrejzajac.com/)

4. 8. 2017, 18 h Intervence španělské umělkyně Maríi Prady, veřejná prezentace (http://mariaprada.es/)

17. 8. 2017, 17 h Komentovaná prohlídka s Leou Petříkovou a Teou Záchovou

22. 6. – 9. 7. 2017 (vernisáž: 21. 6. od 18 h)

kurátoři: Eric Rosenzveig a studenti CAS FAMU

Výstava semestrálních, ročníkových a závěrečných studentských prací z Centra audiovizuálních studií FAMU:

Daniel Burda, Alexandra Cihanská Machová, Veronika Dostálová, František Fekete, Nina Grúňová, Vendula Guhová, Anežka Horová, Jakub Jirka, Jakub Krejčí, Adéla Kudlová, Veronika Přistoupilová, Anna Radeva, Luboš Rezler, Tomáš Roček, Andrej Sýkora, Klára Trsková

Doprovodný program: projekční situace „Ochočárna“ s Vendulou Guhovou – 27. 6. a 3. 7. v 17:30 h v GAMU

"]

10. – 17. 6. 2017 (vernisáž: 9. 6. od 18 h)

Veronika Durbáková, Oskar Helcel, Inka Karčáková, Alexandra Mertová, Zheng Minghui, Martin Netočný

autoři ferotypií: Camille Bonneau, Rony Eranezhath, Hanlu Gong, Anna Jarosz a Elena Semeriková, Petronella Karlsson Aslund, Adam Mička, Eleonora Riabkov, Alexander Rossa, Marie Sieberová, Jakub Svoboda, Natálie Ševčíková, Erika Štěpánková, River Young

kurátoři: Václav Janoščík

Dívám se na fotografii. Možná je moje, ale stejně tak může být tvá. Držím ji v ruce, nebo jsem na ni narazil na internetu. Čím víc pozornosti a času jí věnuji, tím víc se mě zmocňuje, vepisuje se do mojí paměti. Pomalu se stává vším; jako bych mohl vystoupit ze sebe sama a dostat se do fotografie, setkat se s ní.

#elusive

Skutečnost není jen teď a tady, napíná se mezi minulostí a budoucností, mezi našimi perspektivami, které ji pronikají a mění. Abychom si tuto skutečnost uvědomili, abychom si ji vůbec dokázali představit, potřebujeme se přenést přes vlastní perspektivu, potřebujeme orientaci a širší pohled na svět kolem nás, v jistém smyslu tak potřebujeme fotografii.

#ontological

Setkání přitom není jen metaforou; nemusí probíhat mezi lidmi. Výstava začíná uměleckými projekty, které se pokouší o setkání s věcmi, obrazy, materiály, či vzpomínkami. Martin Netočný se zajímá právě o spojení antropomorfního a mimolidského, figurálního a přírodního. Fotografie se mu stává výzkumem, či testováním vizuálních a přírodních zkratek, klišé, spojů a setkání s významy, tvary, či přímo symboly.

#nonhuman

Moderním technologiím, nebo například sociálním sítím bývá často připisována schopnost zvýšit mobilitu a rozšířit horizont a dosah naší komunikace. Ale na druhé straně svou rychlostí, všudypřítomností a instantním obsahem často znemožňují vážnější přímý mezilidský kontakt. Oskar Helcel vytvořil funkční Faradayovu klec, zařízení, jehož účelem je odstínit svůj vnitřek od záření, či vlnění. Dílo dává na odiv povrch, aby uzavřelo prostor; soustředí se na povrch, aby skrylo obsah; převrací vnitřek a vnějšek, konektivitu a izolaci prostřednictvím technologie.

#all-too-human

Setkávání je podmíněno právě nejistotou, nebo přesněji napětím, mezi blízkým a neznámým. Setkávání vytváří určitou blízkost, ale je podmíněné i tím, že druhého ještě neznáme. Inka Karčáková pracuje s postavou, která představuje jejího příbuzného, ale zároveň je fiktivní; spojuje snímky z rodinného alba s astrofotografií. František Bernár, fiktivní kněz a náruživý fotograf je nám představen, ale zároveň nám uniká; můžeme se s ním setkat, a přeci neexistuje.

#fictious

Předpokládejme přesto, že setkání se odehrává mezi skutečnými lidmi. Mezi lidmi, kteří někde bydlí, mají určité zájmy, vlastnosti i touhy. Veronika Durbáková se ve svém dvoukanálovém videu snaží sledovat vztah dvou přátel. Nepostupuje ale dokumentárně; všímá si jejich masek a póz. Třeba právě cigareta, pop songy a všudypřítomná ironie prozrazují víc; oscilují na hraně mezi povrchním a opravdovým, mezi kýčovým a citlivým; zrychlují, zpomalují a vrší se až k neodvratnému, a zároveň ambivalentnímu konci. Setkání se pak neodehrává jen na obrazovce; odkrýváme nejenom propojení obou postav, ale také jejich vztah s autorkou videa a snad i s námi.

#real

Setkání je také nezbytně tělesnou zkušeností. Jsme ve vztahu k prostoru, k jiným tělům a tělesům; a například tanec můžeme chápat jako jistou – tělesnější a materiálnější – formu setkání. Alexandra Mertová prozkoumává právě možnosti pohybu, nebo doteku v mezilidském kontaktu. Její dvoukanálové video spojuje záznam z běžného kontaktu lidí na ulici s performancí tanečníků. Prsty, dotek, ale také pohled a míjení, intimní i všední situace, gesta a exprese formují hutný povrch, skrze který se setkáváme.

#expressive

Podobně jako bytí, pravdu, nebo lidskost také setkání obvykle spojujeme s hloubkou, s něčím co se odkrývá a prokazuje trvání, jistotu a vážnost. Ale co když je setkání dílem právě povrchu, okamžiku a záblesku? Co když v našem životě k setkání nedochází? Lze ho nahradit službou? Lze se setkávat v nákupních centrech? Všechny tyto otázky, v dnešní éře hyperzaměstnanosti a reklamy čím dál aktuálnější, vyvolává instalace Zheng Minghui. Šeptající hlas nás provádí pocity a příběhem postavy využívající placeného partnera, zatímco obraz sleduje prostředí nákupních center v Hongkongu, ve kterých se podobné schůzky odehrávají.

#intimate

Po první místnosti a třech instalacích věnovaných střetávání ve zcela závažném, ontologickém smyslu, a po dalších třech dílech v prostředním traktu galerie, které se věnují problému setkávání, tak jak mu obvykle rozumíme, se konečně dostáváme ke spojení obou perspektiv. V poslední, zadní místnosti můžeme sledovat ferotypie studentů prvního ročníku. Velmi různorodým způsobem a obvykle s nadsázkou komponují setkání ideálních rodičů. Vnáší napětí i ironii do reprodukce rodiny a celé společnosti za použití jedné z klasických technologií reprodukce obrazu, populárních v 19. století. Odlehčený obsah a naopak velmi robustní materiál symbolizují fiktivní i reálnou přítomnost fotografie, její možnosti a její omezení, její manipulativní i ontologickou povahu.

#robust

Fotografie zde na sebe bere podobu různých setkání, střetnutí s lidmi, ale i s věcmi. Podobně jako zkratky, symboly, nebo hashtagy vytváří rytmus, zhušťujě významy, vtahuje nás a nutí k setkání. Osciluje mezi fiktivním a reálným, expresivním či intimním. Hlubokým a povrchním, vážným i prchavým.

#elusive

Václav Janoščík

"]

13. 5. – 31. 5. 2017 (vernisáž: pátek 12. 5. 2017 v 18 h)

kurátoři: Sara Pinheiro

grafika: Jan Slabihoudek

„Non-Functioning Functionality“ [Ne–funkční funkčnost] je prezentací nejnovějších prací nizozemské umělkyně Marloes van Son, která se věnuje konstruování zvukových nástrojů a elektromechanických instalací. Její tvorba zkoumá přírodní jevy a běžná zařízení tak, že je využívá k novým, nezvyklým účelům. V prostoru mezi funkčností předmětu a emoční odezvou na jeho chování mohou diváci objevit kryptický, nicméně stále univerzálně přístupný režim zkušenosti.

Výstava „Non-Functioning Functionality“ představí mimo jiné instalaci „FILTER“ [FILTR] a projekt „Devices“ [Přístroje].

„FILTER“ navádí publikum, aby se při zkoumání systému za instalací zaměřilo také na její  „pružné“ bariéry. Zvýšený pohyb návštěvníků v prostoru však instalaci zároveň ohrožuje: voda zurčí v sebeobraně zuřivěji a světlo svítí jasněji. „FILTER“ ovládá vodu, písek a vzduch tak, aby střídavě utvářely momenty světla a tmy, zurčení a ticha.

Projekt „Devices“ kombinuje nepředvídané a neznámé prvky s rozpoznatelným každodenním vizuálním rozhraním. Láká publikum k bližšímu zkoumání těchto experimentálních zvukových nástrojů a nepřímo jej tak seznamuje se základními principy elektřiny.

Program výstavy zahrnuje také workshop, při kterém se umělkyně podělí o své zkušenosti, umělecké strategie a o svou fascinaci elektronikou.

Marloes van Son v současnosti žije a pracuje v Helsinkách. Nedávno měla samostatnou výstavu v Tekniikan Museo (Helsinki, Finsko) a absolvovala rezidenční pobyt v galerii Titanik (Turku, Finsko). Připravila performance pro Third Space (Helsinki, Finsko) a zúčastnila se Supermarket Art Fair 2017 (Stockholm, Švédsko). Její práce byly mimo jiné k vidění na festivalech DASH (Finsko), ITGWO (Nizozemsko) a Shiny Toys (Německo).

5. 4. – 7. 5. 2017 (vernisáž v úterý 4. 4. 2017 v 18 h)

kurátoři: Baruch Gottlieb a Pavel Vančát

výstavní koncepce: Baruch Gottlieb, Peter Weibel, Siegfried Zielinski

architektonické řešení: Oldřich Morys

grafika: Jan Slabihoudek

Výstava „Bezedno: Vilém Flusser a umění“ představuje život a myšlení jednoho z nejvýznamnějších pražských rodáků a intelektuálů 20. století. Kombinací vzácných archivních dokumentů a uměleckých projektů, na kterých se Flusser částečně sám podílel, se snaží propojit jeho soukromý i profesionální život, poznamenaný několika emigracemi, s jeho myšlenkami, texty, rozhovory a uměleckými spolupracemi. Po předchozích zastávkách v AdK Berlin, ZKM Karlsruhe a West Den Haag je tato ojedinělá výstava prezentována ve Flusserově rodném městě, upravená a obohacená o místní kořeny a vazby.

Louis Bec, Epistémologie/ Ethologie Zooflusserienne, 1993, reprodukováno s laskavým svolením umělce

Louis Bec, Epistémologie/ Ethologie Zooflusserienne, 1993, reprodukováno s laskavým svolením umělce

Vilém Flusser se narodil v Praze – Bubenči v roce 1920 a byl vychován v intelektuálním ovzduší středostavovské židovské rodiny. V roce 1939 byl s nástupem nacismu donucen emigrovat. Se svojí budoucí ženou Edith odjeli nejprve do Londýna, odkud později přesídlili do brazilského Sao Paula, kde žili následující tři dekády. Flusserovo vzdělání vychází z klasické, osvícenecké a humanistické filosofie, kterou byl nucen adaptovat na nové, utopické podmínky radikálně cizí modernity, do níž byl vržen. V reakci na beznaděj, kterou přineslo vyhlazení jeho vlastní rodiny a hrůzy holokaustu obecně, přináší Flusser jiskrně originální a nekompromisní filosofické úvahy o světě vědeckého pokroku, automatizace a migrace. Po svém návratu do Evropy se během 80. let postupně stal jedním z filosofických proroků nastupující elektronické éry. Přestože zemřel na samém počátku internetové doby (v důsledku autonehody na cestě ze své první veřejné přednášky v Praze v roce 1991), jeho chápání sítí a komunikace je stejně pronikavě přiléhavé i pro naši současnou situaci. Během svého života se Vilém Flusser pokoušel o novou, utopickou formu myšlení, vycházející ze zdrcujících zklamání modernity. Sám ji označoval za „syntetické myšlení“, založené na „technických obrazech“.

Pražská výstava v GAMU obsahuje kromě biografických trajektorií, předmětů a rukopisů z jeho archivu také díla umělců, kteří jej znali a uctívali (a někteří z nich s ním i aktivně spolupracovali při zhmotnění utopických módů „syntetického myšlení“), i těch, kteří se jeho teoriemi volně inspirovali. Výběr umělců inspirovaných i ovlivněných Flusserem zahrnuje mnoho mezinárodně uznávaných osobností (Louis Bec, Michael Bielicky, Harun Farocki, Joan Fontcuberta, Fred Forest, Dieter Jung, Andreas Müller-Pohle, Lisa Schmitz a další) i jejich české protipóly (Jiří Hanke, Jiří Skála a Martin Kohout). Představuje tak bohatou a komplexní sondu do života a myšlení českého průkopníka filosofie médií, inspirativní i pro naši post-elektronickou současnost.

Jiří Hanke, Kladno, Gottwaldovo náměstí, 1989, reprodukováno s laskavým svolením umělce

Jiří Hanke, Kladno, Gottwaldovo náměstí, 1989, reprodukováno s laskavým svolením umělce

V rámci výstavy proběhne také mezinárodní sympozium s názvem „Hra proti aparátu. Filosofie médií a kultury Viléma Flussera”, 7. – 8. 4. 2017. Zaměří se na otázku kritické reflexe kultury, kterou určují nové (počítačové) technologie, ale také staré kulturní techniky písma, zobrazování či počítání formující vědění a vnímání. Kdy následuje reflexe kulturních podmínek jen technická, ekonomická či politická pravidla hry a kdy umožňuje svobodu v zacházení s aparáty? Výstava se koná ve spolupráci s Archivem Viléma Flussera pod Univerzitou umění v Berlíně.